Praktiske oplysninger vedr. Koordineret jagt søndag d. 16/12-18 (Kronhjorte.dk eksl. Randbøl Hede og omkringliggende ejendomme) og mandag d. 17/12-18 (Randbøl Hede og omkringliggende ejendomme)

Som tidligere annonceret afholdes der koordineret jagt i Kronhjorte.dks område fsva. den del der ligger vest for Skjoldbjergvej, syd/vest for Lunderskovvej (området mellem Vorbasse og Hovborg) og mod syd Sønderheden, Vittrup, Bække og Okslund,  søndag d. 16/12-18.

Jf. den tidligere publicerede parole/program afsluttes jagten kl. 12.30, og der er fælles afslutning ved Vorbasse Jagtforenings Klubhus på skydebanen kl. 13.30.

Vorbasse Jagtforening vil servere pølser/øl/vand mod beskeden betaling.

Af hensyn til logistik og praktik, beder vi alle ejendomme melde om ind hvorvidt de deltager i jagten eller ej. Ligeledes melde ind, hvorvidt man ønsker at deltage i afslutning ved Vorbasse Jagtforening (så disse har en chance for at disponere mad og drikke).

Afslutningen vil ikke have karakter af en reel parade, så det er ikke nødvendigt at medbringe evt. nedlagt vildt. Vi vil dog meget gerne have en tilbagemelding på dagen fra alle deltagende ejendomme om nedlagt vildt!

Tilmelding/afmelding (senest 10/12-18) samt indberetning af nedlagt vildt kan ske på johnholmc@gmail.com eller 24 23 98 96.

Området omkring Randbøl Hede afholder koordineret jagt mandag d. 17/12-18 pga. NST’s forpligtelser overfor de øvrige skovgæster. Denne dag afsluttes på Kristinelyst kl. 15.30, og her bedes tilmeldinger/afmeldinger givet til Michael Carlsen på micar.nst@gmail.com. Nedlagt vildt indberettes som vanligt til oho@nyvangmanagement.dk

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Praktiske oplysninger vedr. Koordineret jagt søndag d. 16/12-18 (Kronhjorte.dk eksl. Randbøl Hede og omkringliggende ejendomme) og mandag d. 17/12-18 (Randbøl Hede og omkringliggende ejendomme)

Koordineret jagt i Kronhjorte.dk’s område

Den koordinerede jagt i Kronhjorte.dk’s område deles over 2 dage. Dette gøres af hensyn til deltagelse fra Naturstyrelsen, som ikke kan afvikler jagter i weekenden af hensyn til øvrigt skovpublikum. Jagten i det det nordøstlige område (Randbøl Hede og tilstødende arealer) flyttes derfor til mandag d. 17/12-18 i stedet.

For alle andre områder gennemføres jagten d. 16/12-18 som oprindeligt planlagt.

Jagten afvikles derfor over 2 dage med følgende inddeling:

  • Området vest for Skjoldbjergvej samt vest og syd for Vorbasse gennemføres som planlagt søndag d. 16/12-18
  • Området øst for Skjoldbjergvej og nord for Vorbasse (området omkring Randbøl Hede) gennemføres mandag d. 17/12-18.

Parole m.v. er tidligere publiceret her på siden, og der vil løbende blive opdateret med yderligere oplysninger.

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Koordineret jagt i Kronhjorte.dk’s område

Udbytte pr. 1. november 2018

Der er pt. indberettet 99 stk. nedlagt kronvildt og 2 stk. dåvildt. Til sammenligning var de tilsvarende tal i sidste sæson 69 stk. kronvildt og 17 stk. dåvildt (ses her), hvilket svarer til en stigning i kronvildtafskydningen på ca. 45%.

Download (PDF, 643KB)

Download (PDF, 582KB)

Kønsfordelingen for kronvildtet er 22/78% for hind/hjort, hvilket meget præcist svarer til niveauet sidste år.

Sæsonen for de større tryk- og bevægelsesjagter starter i den kommende måned, og formentlig vil de kommende måneders afskydning resultere i kønsfordelingen i afskydningen tættere på 50/50.

Det lavere antal dåvildt kan naturligvis tilskrives ændrede jagttider på disse (kun kalv måtte jages i den forgange periode for indeværende sæson).

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Udbytte pr. 1. november 2018

Koordineret jagt d. 16/12 2018

Som tidligere adviseret gennemføres en koordineret bevægelsesjagt i hele Kronhjorte.dk’s område d. 16/12-2018.

Formål
Det forvaltningsmæssige formål med den koordinerede jagt, er at begrænse skader på skov- og markbrug forsaget af kronvildtet. Konkret er der således 2 mål med den koordinerede jagt:

  1. Sikre en effektiv afskydning af kalve og kronhinder, for derved at holde den samlede bestandsstørrelse på nuværende niveau (eller mindre)
  2. Fastholde en adfærd i den ”overlevende” bestand, der minimerer skaderne på skov- og markbrug. Det ønskes derfor at bestanden forsat opholder sig i mindre rudler og gerne spredt over hele området, fremfor at samle sig i store rudler i de ”gamle kerneområder”.

En koordineret jagtdato vil forhåbentlig underbygge begge delmål, idet:

Ad 1) Sikre et effektivt udtag:
En fælles jagtdato vil medføre, at der jages på flest mulige revirer samme dag. Derved sættes bestanden i bevægelse, uagtet hvor den måtte befinde sig på dagen. Idet mange jægere er ude, vil der forhåbentlig opstå gode skudchancer – både på reviret, hvor dyrene lettes, men også på naborevirerne, og der kan gennemføres et relativt stort udtag af bestanden. Det er derfor vort håb, at flest mulige ejendomme vil deltage – både skovejendomme, men også jægere på tilstødende markarealer som ikke traditionelt har kronvildt i dagtimerne.

Ad 2) Fastholde adfærden i den ”overlevende bestand”
Såvel forskning som praktiske erfaringer peger på, at kronvildtet er meget påvirkelig af forstyrrelser. Ikke blot forstyrrelser på det enkelte revir, men også forstyrrelser på naborevirerne (da vi har mange relativt små revirer). Gentagne forstyrrelser medfører at dyrene samler sig i større rudler og søger mod de tætteste og største bevoksninger, og derfra foretager deres fouragering i store rudler på nærliggende landbrugsarealer. En ukoordineret jagtafvikling, hvor de enkelte revirer afholder jagt uafhængigt af hinanden fordelt over hele jagtsæsonen, vil af kronvildtet kunne opleves, som én stor rotationsjagt over flere måneder. Denne forstyrrelse vil påvirke dyrenes adfærd i negativ retning.
Det er således håbet, at en ”koordinering af forstyrrelsen” på samme dag, vil reducere det samlede forstyrrelsesniveau, men give det samme antal nedlagte dyr.

For at opnå denne effekt, er det dog vigtigt at dyrene oplever ro i perioden op til den koordinerede jagt og i perioden efter. Der henstilles derfor til at der alene gennemføres pürch- og anstandsjagt i 2 uger op til den koordinerede jagt og i 2 uger efter.

Arkiv

Parole

I de forløbne 15 år har et stort antal lodsejere og jægere i lokalområdet arbejdet sammen om forvaltningen af det store hjortevildt. Resultatet er nu store og stærke bestande af såvel dåvildt som kronvildt, som vi med glæde kan høste fra hvert år.
Dagens bevægelsesjagt er koordineret mellem mange revirer og koncentreret omkring afskydning af hundyr og kalve. Der jages på eget revir og med egen jagtleder. Der må ikke jages på ”tværs af skel” eller på andre revirer, end der hvor mange er jagtberettiget. De enkelte revirer planlægger selv drevretning, drevstørrelse osv.

Alene tidspunkter og parole er koordineret med øvrige revirer.

Vi har mange dyr i området og ønsker derfor en flot parade efter følgende parole:

Kronvildt:
Der må nedlægges kalv, smalhind, hind. ”Spidshind” – altså en spidshjort som er skudt i rudlen for at være en hind/smalhind accepteres på paraden, men som udgangspunkt ønskes spidshjorten sparret.

Dåvildt:
Der må nedlægges kalv, smaldå, då og spidshjort

Råvildt:
Lam, rå og buk – dog bør kastebukken spares til næste år.

Ræv/mårhund
Der må nedlægges ræv og mårhund

Gældende for alle vildtarter skyder vi ung før gammel og svag før stærk.

Jagten vil foregå som anstands- og bevægelsesjagt – nogle revirer med hunde andre uden. Riffelskytterne vil hovedsageligt være placeret i tårne og stiger. Skytterne opfordres til at danne sig et overblik mulige skudretninger, skudafstande og kuglefang, inden der lades. Sikkerhed frem for alt!  – er du i tvivl om skudretning, kuglefang eller andet, så spørg når du bliver sat på post.

Når man er sat på plads og har overblik over sin post, må der lades og skydes.

Vi ønsker at minimere anskydninger mest muligt!
Hver enkelt jæger er ansvarlig for egne skud og man kender selv sine begrænsninger. Afgiv så vidt muligt kun skud til stillestående vildt. Rutinerede riffelskytter kan afgive skud til vildt i bevægelse. Har man ikke trænet riffelskydning til løbende vildt, bør man helt afstå fra skud til vildt i bevægelse. Maksimale skudafstande er:

Stilstående vildt: 100 meter

Vildt i bevægelse: 50 meter.

Hold højt på vildtet og placer kuglen i den forreste del af kroppen.

Der må ikke doubleres til klovbærende vildt, men gerne skydes flere stykker vildt fra samme post. Såfremt dyret ligger synligt forendt, kan der afgives skud til nyt vildt i samme retning. Ligger dyret ikke synligt forendt må der ikke skydes mere i denne retning, af respekt for det efterfølgende schweissarbejde.

Alle anskydning eftersøges af registreret schweishunde – mærk vildtets placering i skudøjeblikket og undlad at påbegynd eftersøgningen på egen hånd.

Jagtens afvikling:
Solens opgangstid er ifgl. App’en ”Dusk’n’dawn” kl. 08.47 i Vorbasse.
08.15: Stigerne besættes fra kl. 08.15
09.30: Drevet påbegyndes
12.30: Drevet afsluttes
13.30: Fælles parade/afslutning. Nærmere omkring dette tilgår på www.kronhjorte.dk

Der er mange jægere i aktion denne dag, ligesom der formentlig vil være en vis bevågenhed fra offentligheden. Der opfordres derfor til, at alle gør deres bedste for at udvise god og hensynsfuld opførelse samt godt jægerhåndværk.

Afslutningsvist ønskes I alle en dejlig dag på reviret, hvor vi kan nyde naturen, vildtet og hinandens selskab.

Hermed overlades ansvaret for en god og vellykket dag til hver enkelt af Jer.

Program kan hentes som PDF her.

Knæk og bræk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Koordineret jagt d. 16/12 2018

Udbyttestatistik pr. 1 oktober

Den første måned i dette års jagtsæson er nu afsluttet og der er samlet indberettet 68 stk. nedlagt kronvildt mod 44 stk. indberettet på samme tidspunkt sidste år.
Særligt i den sydvestlige del af Kronhjorte.dk’s område er der nedlagt mere kronvildt end tidligere, hvilket stemmer godt overens med oplevelsen af en stærkt stigende bestandstæthed i området over de seneste par år.
Detailindberetning for denne sæson ses her:

… og til sammenligning ses sidste sæson her:

Der er i løbet af de seneste uger kommet en del indberetninger af hjorte større end spidshjort, skudt i sæsonens første 14 dage. Den opdaterede udbyttestatistik for trofæbærende hjorte kommer herefter til at se således ud:

Umiddelbart er der således nedlagt flere hjorte i sæsonens første 2 uger end tidligere sæsoner. Der skal dog tages forbehold for et evt. ”efterslæb” i indberetnignerne i tidligere sæsoner, hvilket kan give lidt usikkerhed om det konkret afskydningstidspunkt.
Generelt er der meld om stigende brunstaktivitet gennem september måned, med et foreløbigt højdepunkt omkring den 23-26/9. De umiddelbare vurderinger af den samlede bestandsstørrelse, er at denne er på niveau med tidligere år.

Knæk og bræk,
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Udbyttestatistik pr. 1 oktober