Generalforsamling 2013 – referat

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden

Ordinær generalforsamling i
Foreningen Kronhjorte.dk
Tirsdag d. 13. august 2013 på Hovborg Kro

Deltagere
Der var 69 fremmødte til generalforsamlingen
Genaral forsamlingen startede kl 19.00
Formanden Ole Holm bød velkommen og takkede for fremmødet

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1 Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Martin Ingwersen som dirigent,  Tommy Broch og Kim Jensen  som stemmetællere. Alle blev valgt. Martin Ingwersen takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen lovlig indvarslet via hjemmesiden og Billund Ugeavis (6/8)

2 Aflæggelse af beretning, herunder referat af tidligere års generalforsamling.
Formand Ole Holm fik ordet og aflagde sin beretning. Der var ingen kommentarer til selve beretningen. Beretningens indhold kan ses i bilagsmaterialet

3 Fremlæggelse af regnskab.
Formand Ole Holm fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet. Regnskabet kan se i bilagsmaterialet

4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Kontingentet blev fastsat til kr. 0,00

5 Forvaltningspolitikker.
De af bestyrelsen fremsatte forslag om hvid og gul ordning, blev vedtaget (se bilag)

6 Indkomne forslag.
Bestyrelsen var fremkommet med to ændringsforslag til vedtægterne. Det ene forslag omhandlede flytning af generalforsamlingen til 1. kvartal (afholdelse senest 31/3). Det andet forslag omhandlede et ønske om kun, at annoncere afholdelse af generalforsamlingen på hjemmesiden. Begge forslag blev vedtaget.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: John Holm Christensen, Vibeke Jensen og Ole Bruhn
Følgende suppleanter var på valg: Martin Ingwersen og Bent Poulsen

Alle modtog genvalg.

8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Arne Andersen og revisorsuppleant Jens Rasmussen modtog genvalg

9 Eventuelt
Der var fra salen en positiv reaktion på den stigende afskydning i området. Flere skovejere har store problemer med skralleskader. Nabojagter (fællesjagter) synes at have en positiv effekt i flere henseender.
Foreningen afholder udflugt til Klelund Dyrehave d. 28. august 2013 kl 19.00 (se hjemmesiden)

Der afholdes fælles kalvereguleringsjagt d. 25. oktober. Fælles morgenkaffe kl. 10.00 (se hjemmesiden)

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl  19.45

Ref/ob

Indlæg ved Lars Jensen, Den Nationale Hjortevildtgruppe

Indlæg ved Lars Jensen, Den Nationale Hjortevildtgruppe

Lars Jensen indlæg

Dagsorden inkl. materiale GF 2013

Mads Flinterups indlæg på generalforsamlingen her: Fælles mål eller egen vinding

Årets medbragte hjorte. Årets hjort (nr. 4 fra venstre) er nedlagt af John Holm

Årets medbragte hjorte.
Årets hjort (nr. 4 fra venstre) er nedlagt af John Holm