Vedtægter

Vedtægter kan downloades som pdf her

VEDTÆGTER FOR
Kronhjorte.dk

§1 NAVN & HJEMSTED

Laugets navn er Kronhjorte.dk

Laugets hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse

§2 FORMÅL

Gennem dialog og samarbejde, at opnå en bæredygtig forvaltning af det store hjortevildt i lokalområdet (bilag 1)

§3 OPTAGELSE

Som medlem af lauget optages ejendomme placeret inden for laugets geografiske område. Til enhver ejendom skal tilknyttes minimum et personligt medlem, som skal have status af lodsejer eller jagtberettiget på ejendommen. En ejendom kan tilmelde flere personlig medlemmer såfremt det måtte ønskes (disse skal ligeledes være lodsejere eller jagtberettigede på ejendommen).

Én ejendom tildeles én stemme i foreningen – uagtet antallet af personlige medlemmer.

Ejendomme med flere personlige medlemmer skal udpege én repræsentant overfor kronhjorte.dk, som skal fungere som kontaktmand for lauget.

Der kan endvidere optages passive personlige medlemmer. Et passivt personligt medlem er ikke tilknyttet en ejendom og har således ikke stemmeret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men kan dog opstille (og vælges) til bestyrelsen.

§4 INDMELDELSE/UDMELDELSE

Ind- og udmeldelse skal ske pr. post eller mail til Laugets formand.

Ved indmeldelse skal oplyses følgende:

Ejendommens navn, adresse, evt. matr. nr. samt areal størrelse

Personlige medlemmers navn, adresse, mobilnummer, mailadresse samt status (lodsejer/jagtlejer). Ved flere personlige medlemmer skal det ligeledes tydlige angives, hvem der fremstår som kontaktperson for kronhjorte.dk.

Et personligt medlem eller en ejendom som, forsætligt eller gentagne gange, overtræder de aftalte forpligtelser kan ekskluderes af en enstemmig bestyrelse.

Lauget kan endvidere slette medlemsejendomme som er i restance med eventuelle kontingenter.

Medlemsskabets ophør berettiger ikke til refusion af kontingent eller andel af laugets eventuelle formue.

§5 MEDLEMMERNES PLIGTER

 • Enhver ejendom tilmeldt som medlem af Kronhjorte.dk, er pligtig til, senest den 15. Februar hvert år, at melde om antal skudt Kron/dåvildt med nøje angivelse af køn og størrelse. Med størrelse forstås omtrentlig brækket vægt – samt ved hjorte om antallet af ender og evt. alder. De indsamlede afskydningstal anvendes alene til opgørelse af statistikker, og tal fra de enkelte ejendomme offentliggøres ikke.
 • Enhver ejendom tilmeldt som medlem af Kronhjorte.dk, er pligtig til at afvikle jagt på hjortevildt i henhold til de jagtetiske regler for kronvildt (bilag 2).
 • Enhver ejendom tilmeldt som medlem af Kronhjorte.dk, er pligtig til at overholde frivillige fredningsaftaler

§6 KONTINGENT

Hvert år på generalforsamlingen vedtages kontingent for det kommende år. Der betales ét kontingent pr. tilmeldt ejendom – uagtet antallet af personlige medlemmer.

Et passivt personligt medlem skal betale kontingent svarende til kontingentet for en ejendom.

§7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed i alle anliggender. En generalforsamling er beslutningsdygtig når denne er lovligt varslet og indkaldt.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert inden udgangen af marts og er beslutningsdygtig uagtet antallet af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes optagets på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske ved opslag på Kronhjorte.dk’s hjemmeside.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Aflæggelse af beretning, herunder referat fra tidligere års generalforsamling
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 5. Forvaltningspolitikker
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Enhver vedtægtsændring skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamling.

Alle øvrige forslag (herunder valg til bestyrelse m.m.) vedtages med almindeligt stemmeflertal.

Alle personlige medlemmer har møde- og taleret på Laugets generalforsamlinger. Hver tilmeldt ejendom har én stemme (uagtet antallet af personlige medlemmer).

Såfremt dirigenten eller 2/3 af de fremmødte finder det nødvendigt, skal afstemninger afholdes skriftligt.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 (første år ved lodtrækning). Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode og genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær efter afholdt generalforsamling. Hver bestyrelsesmedlem har én stemme i bestyrelsen.

Suppleanter, revisor og revisorsuppleanter vælger for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkrævet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske pr. mail el. post med mindst 1 uges varsel.

En ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes såfremt 2/3 af laugets medlemmer måtte ønske dette.

§9 TEGNINGSRET

Lauget tegnes af bestyrelsen i forening – eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Meddelelse af fuldmagt til Laugets løbende dispositioner, kan gives til kasseren.

§10 FORMUE OG REGNSKABSÅR

Laugets midler anbringes i et lokalt pengeinstitut

Regnskabsåret er 1/7 til 30/6

§11 REVISION

Den valgte revisor, der ikke kan være medlem af bestyrelsen, reviderer og påtegner regnskabet.

Den valgte revisor kan foretage et uanmeldt kasseeftersyn.