Generalforsamling/årsmøde 2015

Ordinær generalforsamling i Foreningen Kronhjorte.dk
Onsdag d. 25/2 2015 på Hovborg Kro

Deltagere

Der var 103 fremmødte til generalforsamlingen

Genaralforsamlingen startede kl 19.10

Formanden Ole Holm bød velkommen og takkede for fremmødet

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Martin Ingwersen som dirigent, Tommy Broch og Jan Rasmussen som stemmetællere. Alle blev valgt. Martin Ingwersen takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet via hjemmesiden og Billund Ugeavis.

2 Aflæggelse af beretning, herunder referat af tidligere års generalforsamling.
Formand Ole Holm fik ordet og aflagde sin beretning. Der var ingen kommentarer til selve beretningen. Beretningens indhold kan ses i bilagsmaterialet. Beretningen blev godkendt.
Se formandens beretning her:

3 Fremlæggelse af regnskab.
Formand Ole Holm fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet. Regnskabet kan se i bilagsmaterialet

4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Kontingentet blev fastsat til kr. 0,00

5 Forvaltningspolitikker.
Gul og hvid ordning fortsætter uændret. Orange ordning blev ændret på en række områder, og godkendt i sin nye form. (Se bilagsmaterialet)
Der fremkom et forslag om at lave en ordning for dåvildt. Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde med opgaven, og fremkommer med et forslag.

6 Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: John Holm Christensen, Vibeke Lejer Jensen, Ole Bruhn

Følgende suppleanter var på valg: Martin Ingwersen og Bent Poulsen

Vibeke Lejer Jensen ønskede at udtræde af bestyrelsen. I stedet foreslog bestyrelsen Ann Poulsen som nyt bestyrelsesmedlem. Ann Poulsen blev valgt og de øvrige blev genvalgt

8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Arne Andersen og revisorsuppleant Jens Rasmussen modtog genvalg

9 Eventuelt
Krybskytteri i området har været et stort problem. Det har resulteret i en del avis artikler, samt en artikel i Jæger.

Ulven er observeret flere steder i lokalområdet.

Der afholdes fælles kalvereguleringsjagt d. 24. oktober 2014. Fælles morgenkaffe kl. 10.00 (se hjemmesiden)

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl 20.15

Ref/ob

 

Årets Hjort 2015. Nedlagt af Carsten Christiansen, Egesø

Årets Hjort 2015. Nedlagt af Carsten Christiansen, Egesø

Årsmødet 2015. Ca. 100 fremmødte.

Årsmødet 2015. Ca. 100 fremmødte.

Årsmøde 2015. Medbragte trofæer til gennemsyn for forsamlingen.

Årsmøde 2015. Medbragte trofæer til gennemsyn for forsamlingen.