Kommentar til ministerens bekendtgørelse

Ministerens bekendtgørelse om fremtidige jagttider på kronvildt

I Kronhjorte.dk har vi gennem de seneste år fulgt debatten om fremtidens hjortevildtforvaltning meget nøje. Vi har fremført vore synspunkter og erfaringer til den regionale hjortevildtgruppe, den nationale hjortevildtgruppe og til Vildtforvaltningsrådet. Vi har ligeledes, i begrænset omfang, deltaget i den meget ophidsede debat på de sociale medier.

Som bekendt fremsendte Vildtforvaltningsrådet sit forslag til den fremadrettede forvaltning i løbet af foråret. Siden har debatten fortsat raset og i august afholdte MF Thomas Danielsen en offentlig høring på Christiansborg om emnet. Nu, d. 20/12-16, har ministeren udsendt sin bekendtgørelse som bliver gældende i de kommende 3 sæsoner.

Hollandsk syge”
Indledningsvist er det værd at bemærke, at Ministeren har forkastet det indsendte forslag fra et enigt Vildtforvaltningsråd. Indtil nu har argumentet været, at alle interessegrupper i det danske samfund er repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet, og et enigt Vildtforvaltningsråd derfor er udtryk det bedste opnåedelige kompromis i den danske befolkning. Skiftende Miljøministrer har derfor traditionelt ophøjet enstemmige anbefalinger til nye bekendtgørelser.
I dette tilfælde har Ministeren altså valgt at forkaste Vildtforvaltningsrådet og i stedet fremkomme med sin egen model, som han egenhændigt vurderer stemmer bedre overens med befolkningens ønsker.
Med denne beslutning flytter fremtidig vildtforvaltning sig fra at være et kompromis blandt interessegrupper (befolkningen) til at være underlagt skiftende politiske vinde, med alt hvad dette indebærer.
Uden at male ”fanden på væggen” var det netop et sådant skifte i den Hollandske vildtforvaltning, som gjorde det muligt for at lille jagtfjensk parti at overtage ansvaret og beslutningskompetencen for den Hollandske jagt. Resultat blev at stort set al privat jagt i Holland blev forbudt, og i dag er der stort alene tale om en meget begrænset reguleringsjagt.
I Kronhjorte.dk ønsker vi ikke fremtidens vildtforvaltning overdraget til skiftende ministrer, men ønsker i stedet en forvaltning som er baseret på biologisk- og jagtfaglig viden samt et stort lokalkendskab. Dermed sagt at vi vil arbejde for, at (gen-)etablere et sådant system.

Fødevareministerens bekendtgørelse
Helt konkret indeholder ministerens model følgende jagttider:

Kalv: 1/9-28/2
Spidshjort: 1/9-31-1
Hind: 1/10-31-1
Trofæbærende hjort større end spids: 16/10-31/12

Modellen bygger på en reduktion af jagttiden på større hjorte og en udvidelse af jagttiden på kalve. Her er det værd at bemærke, at der nu tillades jagt uden for ”normal-rummet” 1/9-31/1, og for første gang får vi reel jagttid i februar (ikke bare regulering).
Som udgangspunkt er Kronhjorte.dk meget positive overfor enhver udvidelse af jagttiden og dermed den lokale forvaltningsret og – mulighed. Vi er dog stærkt tvivlende overfor om jagttidsreguleringer alene vil medføre nogen markant ændring i afskydningen.
Modellen er baseret på at jagtidens længde vil regulere udtaget af en given vildtart. Dette faktum er for flere år siden afvist med baggrund i de forløbne 30 års erfaringer med regulering af jagttidslængde i Danmark – se evt. http://www.bioone.org/doi/pdf/10.2981/wlb.00021.
En model baseret alene på regulering af jagttidslængde har endvidere den uheldige sideeffekt, at den appellere til ”skydetelts mentalitet”. Når skydeteltet er åbent (der er jagttid) kan man som jæger skyde uhindret og efter for godt befindende indtil skydeteltet lukker (jagttid ophører). Denne tilgang er svært foreneligt med kvalitative mål om ældre hjorte og til dels også med kvantitative mål om kønsfordeling. Kronhjorte.dk har gennem de forløbne 15 år forsøgt, at finde andre veje til regulering af afskydningen – eksempelvis via sprossefredninger, arealbegrænsninger og andre lignende naboaftaler, hvilket vi finder langt mere dynamisk og virkningsfuldt end blot en reduktion i jagttiden.

Målet om flere og ældre hjorte
Konkret reduceres jagttiden på større hjorte end spidshjorte med 6 uger. Målet er at dette vil medføre en større andel ældre hjorte i bestanden. Hvis man sammenholder hidtidige erfaringer med reduceret jagttid på hjort kan man tage udgangspunkt i afskydningen i Thy. Her starter jagttiden på hjort først den 1/11, og ved sæsonens afslutning udgør hjortene 33% af den samlede afskydning i området (2015/16). I Sønderjylland starter jagttiden på hjort 1/9 og her udgør hjortene 36% (2015/16) af den samlede afskydning. Der er altså ikke noget historisk bevis for at en reduktion af jagttiden på 6-8 uger reducere udtaget af hjorte! Idealet for afskydningen i en naturlig bestand vil være 25% hjorte, 25% hinder og 50% kalve, og her skal bemærkes at vi i Kronhjorte.dk’s område har en afskydning på 27% hjorte og dette er med en jagttid fra 1/9 til 31/1. Vi er således kommet langt længere i vores afskydning ved brug af andre midler end jagttidsreduktion, og tilmeld kunnet fastholde maksimal frihed til at gennemfører afskydningen på de enkelte revirer, når dette har været belejligt for de enkelte jagtberettigede.

Der har i debatten været argumentet for, at netop en fredning i perioden 1/9-15/10 (brunstperioden), skulle være særlig effektiv. Hvis vi ser bort fra eventuelle etiske overvejelser i forbindelse med brunstjagt, kan vi men baggrund i ovenstående tal fra Thy og Sønderjylland konstatere at det antalsmæssigt ikke har nogen indvirkning. Spørgsmålet er så, om det er andre hjorte der skydes senere på året. Historisk er der heller ikke tal der underbygger dette. I den regionale hjortevildtgruppe Vestjylland, forsøgte man at sprossefrede visse hjorte i perioden 1/9-16/10 for at reducere afskydningen. Resultat blev ikke en reduceret afskydning, men i stedet at de pågældende hjorte blot blev skudt på andre arealer (efter d. 16/10). Dette forsøg var dog koncentreret omkring reduceret afskydning af yngre hjorte (lavt sprosseantal), hvilket adskiller sig fra det nuværende forslag hvor man ønsker at reducere afskydningen af mellemaldrende/voksne hjorte. Netop de mellemaldrende/voksne hjorte er meget synlige i brunstperioden, og man kan derfor håbe at tiltaget vil have en vis effekt. Det skal dog her bemærkes, at der i Kronhjorte.dk’s område kun blev nedlagt 31 hjorte på og i umiddelbar nærhed af de traditionelle brunstpladser i den forgangne sæson. Dette tal skal ses i sammenhæng med et totaludbytte på 88 hjorte, hvoraf de fleste blev leveret i perioden 1/9-31/10.
Samlet set er der således ingen entydige resultater der taler for, at en jagttidsreduktion har nogen større effekt i relation til hverken den køns- eller aldersmæssige fordeling i afskydningen.

Målet om en reduceret antalsmæssig bestand
Med baggrund i ønsket om at øge udtaget af hinder og kalve, har ministeren forlænget jagttiden på disse – særligt kalvene, der nu har fået en måned mere og dermed må jages 6 måneder om året. Dette kan i sig selv være positivt, og vil give det enkelte revir endnu større frihed til at gennemføre afskydningen, hvilket er positivt. Det negative er naturligvis at det samlede forstyrrelsestryk nu er udvidet til 6 måneder om året. Om jagttidsforlængelsen vil have den ønskede effekt stiller Kronhjorte.dk sig også tvivlende overfor. Vi har her lokalt øget vores afskydning af kalve med mere end 100% over de seneste 5 år og afskydningen af hinder er øget med mere end 200% i samme periode. Dette er gjort uden ændringer i jagttiderne, men alene som resultatet af en koordineret indsats, hvor parolen har været indrettet på dette samt koordinerede jagter.

Samlet set hilser Kronhjorte.dk ministerens nye bekendtgørelse velkommen og glæder os over de udvidelser der ligger heri. Vi har dog meget lille tiltro til, at den nye bekendtgørelse vil medføre nogen mærkbar ændring af den samlede afskydning på landsplan og forudser, at vi står i samme problemstilling om 3 år. Dog er der i ministerens indstilling en tvungen indberetning af køn i forbindelse med vildtindberetningen, hvilket alt andet lige, vil give et bedre billede af afskydning fremadrettet. Desværre er dog kun tvunget kønsmæssige angivelse, og ikke tvungen aldersestimering på de nedlagte dyr. Dermed vil vi, også om 3 år, være uden væsentlig ny viden om den aldersmæssige fordeling i såvel afskydning som bestand.

Kronhjorte.dk vil fortsat arbejde for mest mulig frihed i forvaltningen og tror på at der findes mere nuancerede og effektive måder at regulere afskydningen på end blot jagttidsreduktioner.

Med ønsket om en glædelig jul, og tak for indsatsen til Jer alle i de forgange 15 år – det har gjort en forskel!

Kronhjorte.dk

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.