Kronhjorte.dk genopstår

I de forgange 10 år har der i lokalområdet udviklet sig et godt og konstruktiv samarbejde på tværs af naboskel omkring forvaltningen af kronvildt. Et samarbejde der har medvirket til en positiv udvikling for kronvildtet og et samarbejde som måske er endnu vigtigere i fremtiden.

Efter turbulente vinter/forårsmåneder er Kronhjorte.dk derfor genopstået i håbet om, at dette arbejde kan videreføres til gavn for hjortevildtet og den fremtidige forvaltning heraf.

Det nye kronhjorte.dk er stiftet som en demokratisk forening, hvor hver ejendom har én stemme. Første ordinære generalforsamling afholdes d.

14. AUGUST KL. 19.00 PÅ HOVBORG KRO

Vedtægterne er vedhæftet og eventuelle ændringsforslag skal tilgå den midlertidige bestyrelses senest 14 dage inden generalforsamlingen.

For perioden 1/9-2012 til 30/8-2013 kan alene tilmeldes arealer i gul ordning, hvilket er en frivillig fredning af kronhjorte med 8, 9 og 10 sprosser. Tilmelding til en frivillig fredningsordning er en forudsætning for medlemskab af foreningen. Det er initiativtagernes håb, at den nyvalgte bestyrelse på mødet d. 14/8 vil bruge det kommende år til at udarbejde forslag til nye forvaltningsmodeller som kan etableres fra jagtsæsonen 2013/14. Dette ønskes diskuteret på den ordinære generalforsamlingen d. 14. august 2012.

Indmeldelse i den nye kronhjorte.dk kan ske fra dags dato på www.kronhjorte.dk, ligesom der vil være åbent for indmeldelse fra kl. 18.00 d. 14. august på Hovborg Kro.

Dagsorden for generalforsamlingen vil være:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Aflæggelse af beretning, herunder referat fra tidligere års generalforsamling
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
  5. Forvaltningspolitikker
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

På vegne af den midlertidige bestyrelse i kronhjorte.dk

Michael Raun, Kim Eskildsen, Jens Grøn, Carsten Damgaard,
Kim Jensen, Arne Andersen, Martin Ingwersen, John Christensen, Ole Bruhn, Ole Holm og Kurt Lynggaard Nilesen

Der vil blive opkrævet 100,- til kaffe/æblekage ved fremmøde til generalforsamlingen.

Dette indlæg blev udgivet i Forside. Bogmærk permalinket.