Årsmødet/Generalforsamlingen 2019

Årsmøde 2019

Ordinær generalforsamling i Foreningen Kronhjorte.dk
Onsdag d. 28/2 2019 på Vorbasse Kro

Deltagere
Der var 37 fremmødte til generalforsamlingen
Generalforsamlingen startede kl 19.00
Ole Bruhn bød velkommen og takkede for fremmødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Ole Holm som dirigent, Arne Andersen og Kim Jensen som stemmetællere. Alle blev valgt. Ole Holm takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet via hjemmesiden, og mail til mellemmerne.

2 Aflæggelse af beretning, herunder referat af tidligere års generalforsamling.
Ole Bruhn fik ordet og aflagde beretningen. Der var ingen kommentarer til selve beretningen. Beretningens indhold kan ses i bilagsmaterialet. Beretningen blev godkendt.

3 Fremlæggelse af regnskab.
Ole Bruhn fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet som blev godkendt. Regnskabet kan se i bilagsmaterialet

4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Kontingentet blev fastsat til kr. 0,00

5 Forvaltningspolitikker.
Der blev vedtaget at hvid, gul og orange ordning fortsætter uændret. I gul ordning er der lukket for tilmelding.

6 Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Martin Ingwersen, Michael Raun, Anni Poulsen og Ole Bruhn.
John Holm Christensen sidder fortsat i bestyrelsen.
Følgende blev valgt: Klaus Kjær, Claus Skare, Mogens Lunde, Jens Grøn.
Følgende suppleanter blev valgt: Bent Poulsen og Christian Kristensen

8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Arne Andersen og revisorsuppleant Jens Rasmussen modtog genvalg

9 Eventuelt
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl 19.50

Ref/ob

Ikke mange havde taget deres trofæ med til årsmødet. Årets Hjort 2018 til højre, tog en kneben sejr.

Vinderen af Årets Hjort 2018 fremvises her af Michael Raun. Hjorten er nedlagt på Skuldhøjgaard, den 12. september af Jens-Erik Jensen. Geviret er opmålt til 193,94 points.

Dagsorden, beretning, regnskab mm. findes HER:

 

Efter generalforsamlingen
holdt Hans Kristensen, Bogjagt, et foredrag om de forskellige forvaltningsmetoder og jagtlige tiltag der herskede før og efter Genforeningen.
Foredraget tog udgangspunkt i Hans Kristensens bog, Hertugræve og Køkkenharer.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Årsmødet/Generalforsamlingen 2019

Dødfunden hjort

Under jagt i Fromseier Plantage den 8. december bliver der fundet en dødskudt hjort.
Vurderingen er, at den havde ligget i ca. en uge, og at den ikke er gået særligt langt efter skuddet, da den var ramt med en forholdsvis god kugle.
Det er derfor også nærliggende at konkludere at der højst sansynligt ikke har været rekvireret en schweiss-hund.

Hvis der er nogen, som læser dette, og har yderligere oplysninger om hjorten, modtager vi meget gerne en mail på web@kronhjorte.dk

På forhånd tak
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Dødfunden hjort

Status – koordinerede jagter d. 16/12 og 17/12 2018

Begge de koordinerede jagter er nu veloverstået, og de fleste tilbagemeldinger er indkommet.
Begge dage er vi vidende om ca. 25 deltagende ejendomme fordelt på ca. 3.000 ha. De koordinerede jagter havde to formål: 1) Fastholde en naturlig adfærd i den ”levende bestand” og 2) opnå en effektiv afskydning af kalve og hinder.
Mange har tydeligvis indarbejdet den koordinerede jagt i deres jagtkalender, således bestandene havde været fritaget for jagttryk i 2-3 uger op til den koordinerede jagt, og der vil de fleste steder være jagtfrit den resterende del af dette kalenderår. Vi er dog vidende om enkelte ejendomme som havde afholdt jagt både lørdag og søndag samt i ugen op til den koordinerede jagt.
Baseret på tilbagemeldingerne havde rudlerne også ”naturlig adfærd” og langt de fleste dyr blev observeret i mindre familierudler, og der er ikke meldinger om rudelsamlinger på 100 eller flere dyr. Målsætning nr. 1 omkring fastholdelse af en naturlig adfærd i bestanden syntes derfor indfriet.

Afskydningsmæssigt forløb dagene således:

Søndag d. 16/12-18:
40 stk. kronvildt (3 spids, 22 hinder og smalhinder, 15 kalve)
11 stk. dåvildt (6 spids, 4 dåer og 1 kalv)
9 stk. råvildt
2 stk. ræve
62 stk. vildt i alt

De schweisshundeførere vi har været i kontakt med, melder at alt anskudt vildt er eftersøgt og fundet. Vi er således ikke vidende om, at der skulle være anskudt vildt som følge af søndagens jagt. Et flot resultat, som alle deltagere kan være stolte af!

Mandag d. 17/12-18:
18 stk. kronvildt (2 spids, 8 hinder og smalhinder, 8 kalve)
9 stk. råvildt
3 stk. ræve

Også for mandagens jagt melder schweisshundeførerne om, at alt eftersøgt vildt er fundet.  Der er dog et lille hængeparti med en hind, som er set med et dårligt forløb. Årsagen til denne skade kendes ikke, men dyret eftersøges og denne eftersøgning er i skrivende stund ikke afsluttet. Igen et flot resultat, som alle deltagere kan være stolte af!

I alt er der således nedlagt minimum 92 stk. vildt på de to dage, hvoraf 58 stk. er kronvildt (5 spidshjorte – resten kalve og hinder). Målsætning nr. 2, om et effektivt udtag er således også opnået på jagterne.

Den samlede afskydning for området, ser efter de koordinerede jagter, således ud:

I forbindelse med evaluering af et arrangement af denne type, vil man altid finde forhold som kunne være gjort anderledes og bedre. Dette er selvfølgelig også tilfældet med disse 2 koordinerede jagter, men samlet set vurderes arrangementet dog som en succes, og de opstillede målsætninger som indfriet.

Stor tak til alle som deltog og skabte disse dage, og tak for den store opbakning!

Knæk og bræk i den resterende sæson

Kronhjorte.dk

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Status – koordinerede jagter d. 16/12 og 17/12 2018

Udbyttestatistik pr. 3. december

Pr d.d. er der indrapporteret 152 stk. kronvildt mod 136 stk. på samme tid sidste år (ca. 11% stigning). Stigningen i den samlede afskydning skyldtes en stigning i afskydningen af handyr (både hjortekalve, spidshjorte og større hjorte). Det samlede antal indrapporterede hjorte (spidshjorte og større) udgør 87 stk. mod 69 stk. på samme tid sidste år og 79 stk. for hele sæsonen sidste år.
I de forgange år har hjortene udgjort 26-31% af den samlede afskydning ved sæsonens afslutning, og såfremt dette niveau skal realiseres i indeværende sæson, skal der i den resterende del af sæsonen afskydes ca. 150 kalve og hinder (mod sidste år ca. 110 kalve/hinder i samme periode).

For dåvildtets vedkommende er der i indeværende sæson indrapporteret 9 stk. mod 24 stk. på samme tid sidste år. Nedgangen i afskydningen kan tilskrives den senere jagttidsstart på hjort og då, hvorfor de nuværende afskydningstal ikke kan sammenlignes med tidligere år.

Afskydningen pr. 3-12-18:

Download (PDF, 646KB)

Og afskydning pr. 1-12-17:

Download (PDF, 587KB)

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Udbyttestatistik pr. 3. december

Praktiske oplysninger vedr. Koordineret jagt søndag d. 16/12-18 (Kronhjorte.dk eksl. Randbøl Hede og omkringliggende ejendomme) og mandag d. 17/12-18 (Randbøl Hede og omkringliggende ejendomme)

Som tidligere annonceret afholdes der koordineret jagt i Kronhjorte.dks område fsva. den del der ligger vest for Skjoldbjergvej, syd/vest for Lunderskovvej (området mellem Vorbasse og Hovborg) og mod syd Sønderheden, Vittrup, Bække og Okslund,  søndag d. 16/12-18.

Jf. den tidligere publicerede parole/program afsluttes jagten kl. 12.30, og der er fælles afslutning ved Vorbasse Jagtforenings Klubhus på skydebanen kl. 13.30.

Vorbasse Jagtforening vil servere pølser/øl/vand mod beskeden betaling.

Af hensyn til logistik og praktik, beder vi alle ejendomme melde om ind hvorvidt de deltager i jagten eller ej. Ligeledes melde ind, hvorvidt man ønsker at deltage i afslutning ved Vorbasse Jagtforening (så disse har en chance for at disponere mad og drikke).

Afslutningen vil ikke have karakter af en reel parade, så det er ikke nødvendigt at medbringe evt. nedlagt vildt. Vi vil dog meget gerne have en tilbagemelding på dagen fra alle deltagende ejendomme om nedlagt vildt!

Tilmelding/afmelding (senest 10/12-18) samt indberetning af nedlagt vildt kan ske på johnholmc@gmail.com eller 24 23 98 96.

Området omkring Randbøl Hede afholder koordineret jagt mandag d. 17/12-18 pga. NST’s forpligtelser overfor de øvrige skovgæster. Denne dag afsluttes på Kristinelyst kl. 15.30, og her bedes tilmeldinger/afmeldinger givet til Michael Carlsen på micar.nst@gmail.com. Nedlagt vildt indberettes som vanligt til oho@nyvangmanagement.dk

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Praktiske oplysninger vedr. Koordineret jagt søndag d. 16/12-18 (Kronhjorte.dk eksl. Randbøl Hede og omkringliggende ejendomme) og mandag d. 17/12-18 (Randbøl Hede og omkringliggende ejendomme)