Resultatet for den koordinerede jagt 17. december var beskedent.

Vi har fået fået indberetning om følgende:
6 kalve
5 hinder
3 spidshjorte

I alt 14 stykker kronvildt.

Der var ikke så stor tilslutning som de foregående år. Her spiller især 2 faktorer ind. Først og fremmest den begrænsede jagttid på dåhjort større end spidshjort – som ligger 1. – 15. december. Mange konsortier ønsker at holde en drivjagt i dette tidsrum. Det betyder at vores hidtidige placering af den koordinerede jagt ligger meget tæt på konsortiernes sidste drivjagt. Her har nogle konsortier valgt at prioritere muligheden for at skyde større dåhjorte på drivjagt over deltagelsen i den koordinerede jagt. Sekundært kommer placeringen på en hverdag, en del lodsejere, konsortiemedlemmer har vanskeligt ved at holde fri så tæt på julen.

Summen af kardemommen er at vi i bestyrelsen er i tænkeboks m.h.t. den tidsmæssige placering af den koordinerede jagt.

Afskydningsstatistikken i sæsonen indtil nu ken hentes her:

Knæk & bræk
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Resultatet for den koordinerede jagt 17. december var beskedent.

Varm suppe

Vorbasse Jagtforening serverer varm suppe fra kl. 10.00 i klubhuset, Hovborgvej.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Varm suppe

Koordineret fællesjagt 17. december 2021

Praktiske oplysninger vedr. koordineret jagt
fredag d. 17. december 2021.
Arealet dækker hele kronhjorte.dk’s område

Som tidligere år afholdes der koordineret jagt i Kronhjorte.dks område.

Formål
Det forvaltningsmæssige formål med den koordinerede jagt, er at begrænse skader på skov- og markbrug forsaget af kronvildtet. Konkret er der således 2 mål med den koordinerede jagt:

  1. Sikre en effektiv afskydning af kalve og kronhinder, for derved at holde den samlede bestandsstørrelse på nuværende niveau (eller mindre)
  2. Fastholde en adfærd i den ”overlevende” bestand, der minimerer skaderne på skov- og markbrug. Det ønskes derfor at bestanden forsat opholder sig i mindre rudler og gerne spredt over hele området, fremfor at samle sig i store rudler i de ”gamle kerneområder”.

En koordineret jagtdato vil forhåbentlig underbygge begge delmål, idet:

Ad 1) Sikre et effektivt udtag:
En fælles jagtdato vil medføre, at der jages på flest mulige revirer samme dag. Derved sættes bestanden i bevægelse, uagtet hvor den måtte befinde sig på dagen. Idet mange jægere er ude, vil der forhåbentlig opstå gode skudchancer – både på reviret, hvor dyrene lettes, men også på naborevirerne, og der kan gennemføres et relativt stort udtag af bestanden. Det er derfor vort håb, at flest mulige ejendomme vil deltage – både skovejendomme, men også jægere på tilstødende markarealer som ikke traditionelt har kronvildt i dagtimerne.

Ad 2) Fastholde adfærden i den ”overlevende bestand”
Såvel forskning som praktiske erfaringer peger på, at kronvildtet er meget påvirkelig af forstyrrelser. Ikke blot forstyrrelser på det enkelte revir, men også forstyrrelser på naborevirerne (da vi har mange relativt små revirer). Gentagne forstyrrelser medfører at dyrene samler sig i større rudler og søger mod de tætteste og største bevoksninger, og derfra foretager deres fouragering i store rudler på nærliggende landbrugsarealer. En ukoordineret jagtafvikling, hvor de enkelte revirer afholder jagt uafhængigt af hinanden fordelt over hele jagtsæsonen, vil af kronvildtet kunne opleves, som én stor rotationsjagt over flere måneder. Denne forstyrrelse vil påvirke dyrenes adfærd i negativ retning.
Det er således håbet, at en ”koordinering af forstyrrelsen” på samme dag, vil reducere det samlede forstyrrelsesniveau, men give det samme antal nedlagte dyr.

For at opnå denne effekt, er det dog vigtigt at dyrene oplever ro i perioden op til den koordinerede jagt og i perioden efter. Der henstilles derfor til at der alene gennemføres pürch- og anstandsjagt i 2 uger op til den koordinerede jagt og i 2 uger efter.

Parole

I de forløbne 19 år har et stort antal lodsejere og jægere i lokalområdet arbejdet sammen om forvaltningen af det store hjortevildt. Resultatet er nu store og stærke bestande af såvel dåvildt som kronvildt, som vi med glæde kan høste fra hvert år.
Dagens bevægelsesjagt er koordineret mellem mange revirer og koncentreret omkring afskydning af hundyr og kalve. Der jages på eget revir og med egen jagtleder. Der må ikke jages på ”tværs af skel” eller på andre revirer, end der hvor mange er jagtberettiget. De enkelte revirer planlægger selv drevretning, drevstørrelse osv.

Alene tidspunkter og parole er koordineret med øvrige revirer.

Vi har mange dyr i området og ønsker derfor en flot parade efter følgende parole:

Kronvildt:
Der må nedlægges kalv, smalhind, hind. ”Spidshind” – altså en spidshjort som er skudt i rudlen for at være en hind/smalhind accepteres på paraden, men som udgangspunkt ønskes spidshjorten sparret.

Dåvildt:
Der må nedlægges kalv, smaldå, då og spidshjort

Råvildt:
Lam, rå og buk – dog bør kastebukken spares til næste år.

Ræv/mårhund
Der må nedlægges ræv og mårhund

Gældende for alle vildtarter skyder vi ung før gammel og svag før stærk.
Jagten vil foregå som anstands- og bevægelsesjagt – nogle revirer med hunde andre uden. Riffelskytterne vil hovedsageligt være placeret i tårne og stiger. Skytterne opfordres til at danne sig et overblik mulige skudretninger, skudafstande og kuglefang, inden der lades. Sikkerhed frem for alt!  – er du i tvivl om skudretning, kuglefang eller andet, så spørg når du bliver sat på post.

Når man er sat på plads og har overblik over sin post, må der lades og skydes.

Vi ønsker at minimere anskydninger mest muligt!
Hver enkelt jæger er ansvarlig for egne skud og man kender selv sine begrænsninger. Afgiv så vidt muligt kun skud til stillestående vildt. Rutinerede riffelskytter kan afgive skud til vildt i bevægelse. Har man ikke trænet riffelskydning til løbende vildt, bør man helt afstå fra skud til vildt i bevægelse. Maksimale skudafstande er:

Stilstående vildt: 100 meter

Vildt i bevægelse: 50 meter.

Hold højt på vildtet og placer kuglen i den forreste del af kroppen.

Der må ikke doubleres til klovbærende vildt, men gerne skydes flere stykker vildt fra samme post. Såfremt dyret ligger synligt forendt, kan der afgives skud til nyt vildt i samme retning. Ligger dyret ikke synligt forendt må der ikke skydes mere i denne retning, af respekt for det efterfølgende schweissarbejde.

Alle anskydning eftersøges af registreret schweishunde – mærk vildtets placering i skudøjeblikket og undlad at påbegynd eftersøgningen på egen hånd.

Jagtens afvikling:
Solens opgangstid er kl. 08.48 i Vorbasse.
08.15: Stigerne besættes fra kl. 08.15
09.30: Drevet påbegyndes
12.30: Drevet afsluttes

Der er mange jægere i aktion denne dag, ligesom der formentlig vil være en vis bevågenhed fra offentligheden. Der opfordres derfor til, at alle gør deres bedste for at udvise god og hensynsfuld opførelse samt godt jægerhåndværk.

Indberetning:
Indberetning af dagens udbytte ønskes snarest efter jagtens afslutning.

Afslutningsvist ønskes I alle en dejlig dag på reviret, hvor vi kan nyde naturen, vildtet og hinandens selskab.

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Koordineret fællesjagt 17. december 2021

Manglende indberetninger

Har man nedlagt vildt, som endnu ikke er indberettet, opfordrer vi hermed til at få det gjort.
Vi prøver løbende at følge udviklingen af nedlagt vildt, og forventer at kunne udgive en “midtvejs-statistik” før den store koordinerede fællesjagt den 17. december.
Du finder “Indberetning” i menuen herover, eller ved at klikke på linket HER.

Knæk og Bræk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Manglende indberetninger

Referat fra årsmødet/generalforsamlingen

Dato: 25 august 2021

Sted: Vorbasse Kro

Mogens Lunde bød velkommen på vegne af kronhjorte.dk

Arne Andersen blev udnævnt til æresmedlem, grundet sit store arbejde for at etabler foreningen og vildtforvaltning i området.

Arne Andersen (tv), udnævnt til foreningen første æresmedlem.

Jan Eriksen, Formand for Vildtforvaltningsrådet, gav et indlæg om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet og de både faglige synspunkter som politiske interesser som arbejdet indebærer. Ligeledes Vildtforvaltningsrådets opgave, nemlig at være rådgiver for den til hver tids siddende Minister for jagten i DK.

Jan Eriksen nævnte muligheden for at få etableret ”Forsøgsområder” hvor en lokal forvaltning af vildtet kunne være en mulighed, dvs med ændrede jagttider i forhold til øvrig lovgivning.

Samtidig roste Jan Eriksen, Kronhjorte.dks indsats i arbejdet for vildtforvaltning i DK.

Mogens Lunde (th) takker Vildtforvaltninsrådets formand Jan Eriksen for hans indlæg på årsmødet.

 

Herefter blev generalforsamlingen i kronhjorte.dk afviklet

  1. Velkomst med Mogens Lunde
  2. Martin Ingwersen blev valgt til dirigent
  3. Mogens Lunde aflagde beretning (Bilag kan downloades her)
  4. John Holm Christensen aflagde regnskab.
  5. Jens Grøn træder ud af bestyrelsen af personlige årsager. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Anders Helmig.
  6. Revisor blev Jens Rasmussen

Årets hjort blev kåret – nedlagt af Peter Klindt i Slauggaard Plantage.

Årets trofævæg studeres og diskuteres.
»Årets hjort 2020« ses som nr. 3 fra højre. 205 CIC-points og en alder på 8,5 år, konstateret ved både slid og snit.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat fra årsmødet/generalforsamlingen