Status på afskydning d.d.

Totalt er der nedlagt 74 dyr i indeværende sæson.

45 handyr og 29 hundyr.

På den første koordinerede jagt torsdag 5. januar har vi modtaget indberetning om afskydning af 20 dyr.

Fordelt således :
8 kalve
2 smalhinder
5 hinder
5 spidshjorte.

Vi afholder koordineret jagt igen på søndag – 29. januar.

Parole som sidst (Se indlæg nedenunder)

Husk : “har du et valg – så skyd en kalv”

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Status på afskydning d.d.

Koordineret fællesjagt søndag den 29. januar 2023

Praktiske oplysninger vedr. koordineret jagt
søndag den 29. januar 2023.
Arealet dækker hele kronhjorte.dk’s område

Som tidligere år afholdes der koordineret jagt i Kronhjorte.dks område.

Formål
Det forvaltningsmæssige formål med den koordinerede jagt, er at begrænse skader på skov- og markbrug forsaget af kronvildtet. Konkret er der således 2 mål med den koordinerede jagt:

  1. Sikre en effektiv afskydning af kalve og kronhinder, for derved at holde den samlede bestandsstørrelse på nuværende niveau (eller mindre)
  2. Fastholde en adfærd i den ”overlevende” bestand, der minimerer skaderne på skov- og markbrug. Det ønskes derfor at bestanden forsat opholder sig i mindre rudler og gerne spredt over hele området, fremfor at samle sig i store rudler i de ”gamle kerneområder”.

En koordineret jagtdato vil forhåbentlig underbygge begge delmål, idet:

Ad 1) Sikre et effektivt udtag:
En fælles jagtdato vil medføre, at der jages på flest mulige revirer samme dag. Derved sættes bestanden i bevægelse, uagtet hvor den måtte befinde sig på dagen. Idet mange jægere er ude, vil der forhåbentlig opstå gode skudchancer – både på reviret, hvor dyrene lettes, men også på naborevirerne, og der kan gennemføres et relativt stort udtag af bestanden. Det er derfor vort håb, at flest mulige ejendomme vil deltage – både skovejendomme, men også jægere på tilstødende markarealer som ikke traditionelt har kronvildt i dagtimerne.

Ad 2) Fastholde adfærden i den ”overlevende bestand”
Såvel forskning som praktiske erfaringer peger på, at kronvildtet er meget påvirkelig af forstyrrelser. Ikke blot forstyrrelser på det enkelte revir, men også forstyrrelser på naborevirerne (da vi har mange relativt små revirer). Gentagne forstyrrelser medfører at dyrene samler sig i større rudler og søger mod de tætteste og største bevoksninger, og derfra foretager deres fouragering i store rudler på nærliggende landbrugsarealer. En ukoordineret jagtafvikling, hvor de enkelte revirer afholder jagt uafhængigt af hinanden fordelt over hele jagtsæsonen, vil af kronvildtet kunne opleves, som én stor rotationsjagt over flere måneder. Denne forstyrrelse vil påvirke dyrenes adfærd i negativ retning.
Det er således håbet, at en ”koordinering af forstyrrelsen” på samme dag, vil reducere det samlede forstyrrelsesniveau, men give det samme antal nedlagte dyr.

For at opnå denne effekt, er det dog vigtigt at dyrene oplever ro i perioden op til den koordinerede jagt og i perioden efter. Der henstilles derfor til at der alene gennemføres pürch- og anstandsjagt i 2 uger op til den koordinerede jagt og i 2 uger efter.

Parole

I de forløbne 20 år har et stort antal lodsejere og jægere i lokalområdet arbejdet sammen om forvaltningen af det store hjortevildt. Resultatet er nu store og stærke bestande af såvel dåvildt som kronvildt, som vi med glæde kan høste fra hvert år.
Dagens bevægelsesjagt er koordineret mellem mange revirer og koncentreret omkring afskydning af hundyr og kalve. Der jages på eget revir og med egen jagtleder. Der må ikke jages på ”tværs af skel” eller på andre revirer, end der hvor mange er jagtberettiget. De enkelte revirer planlægger selv drevretning, drevstørrelse osv.

Alene tidspunkter og parole er koordineret med øvrige revirer.

Vi har mange dyr i området og ønsker derfor en flot parade efter følgende parole:

Kronvildt:
Der må nedlægges kalv, smalhind, hind. ”Spidshind” – altså en spidshjort som er skudt i rudlen for at være en hind/smalhind accepteres på paraden, men som udgangspunkt ønskes spidshjorten sparret.

Dåvildt:
Der må nedlægges kalv, smaldå, då og spidshjort

Råvildt:
Lam, rå og buk – dog bør kastebukken spares til næste år.

Ræv/mårhund
Der må nedlægges ræv og mårhund

Gældende for alle vildtarter skyder vi ung før gammel og svag før stærk.
Jagten vil foregå som anstands- og bevægelsesjagt – nogle revirer med hunde andre uden. Riffelskytterne vil hovedsageligt være placeret i tårne og stiger. Skytterne opfordres til at danne sig et overblik mulige skudretninger, skudafstande og kuglefang, inden der lades. Sikkerhed frem for alt!  – er du i tvivl om skudretning, kuglefang eller andet, så spørg når du bliver sat på post.

Når man er sat på plads og har overblik over sin post, må der lades og skydes.

Vi ønsker at minimere anskydninger mest muligt!
Hver enkelt jæger er ansvarlig for egne skud og man kender selv sine begrænsninger. Afgiv så vidt muligt kun skud til stillestående vildt. Rutinerede riffelskytter kan afgive skud til vildt i bevægelse. Har man ikke trænet riffelskydning til løbende vildt, bør man helt afstå fra skud til vildt i bevægelse. Maksimale skudafstande er:

Stilstående vildt: 100 meter

Vildt i bevægelse: 50 meter.

Hold højt på vildtet og placer kuglen i den forreste del af kroppen.

Der må ikke doubleres til klovbærende vildt, men gerne skydes flere stykker vildt fra samme post. Såfremt dyret ligger synligt forendt, kan der afgives skud til nyt vildt i samme retning. Ligger dyret ikke synligt forendt må der ikke skydes mere i denne retning, af respekt for det efterfølgende schweissarbejde.

Alle anskydning eftersøges af registreret schweishunde – mærk vildtets placering i skudøjeblikket og undlad at påbegynd eftersøgningen på egen hånd.

Jagtens afvikling:
Solens opgangstid er kl. 08.25 i Vorbasse.
09.00: Stigerne besættes
10.00: Drevet påbegyndes
13.00: Drevet afsluttes

Der er mange jægere i aktion denne dag, ligesom der formentlig vil være en vis bevågenhed fra offentligheden. Der opfordres derfor til, at alle gør deres bedste for at udvise god og hensynsfuld opførelse samt godt jægerhåndværk.

Indberetning:
Indberetning af dagens udbytte ønskes snarest efter jagtens afslutning.

Afslutningsvist ønskes I alle en dejlig dag på reviret, hvor vi kan nyde naturen, vildtet og hinandens selskab.

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Koordineret fællesjagt søndag den 29. januar 2023

Indberetning af nedlagte dyr

Husk at få indberettet nedlagt vildt hurtigst muligt.
Det gælder også hjortene – de skal registreres med uddybende detaljer og billede.

På forhånd tak – og Knæk & Bræk
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Indberetning af nedlagte dyr

Tælling af kronvildt

Onsdag 4. maj var vi igen ude at tælle kronvildt i skumringen.

Cirkel omkring tallet betyder at det er én rudel. Ingen cirkel betyder sammentælling af flere rudler.

I den vestlige del mener tælle-holdet at man var ”uheldig” – således at forstå at man ikke så nogle af områdets større rudler.

Dyrene var helt tydeligt at finde på de mest attraktive ”spise-steder” – de bedste græsmarker.

Det overordnede resultat sammenlignet med tællingen i 2021 ses her:

28. april 2021 4. maj 2022
Hyldelund – området 93 26
   
Vest for hovedvej 425; Grindsted – Holstedvejen 287 95
  så ikke nogle af områdets store rudler
Mellem Vorbasse og Hovborg 39 45
mange små rudler mange små rudler
Øst for hovedvej 469; Lunderskov – Hejnsvigvejen 26 51
    Stødte på “Drengebanden”
Total 445 217

Optællingen af kronvildtet er et øjebliksbillede og vi ved med sikkerhed at tallet er forkert.

Vi vil forsætte med at foretage optællinger som hidtil og sammenligne år for år, men det er helt naturlig at der forekommer fluktuationer på det niveau vi har set som hidtil.

At vi antalsmæssigt kun tæller omtrent halvdelen i forhold til sidste år, betyder ikke at bestanden er betydeligt mindre. Tællingen lå en uge senere end 2021 – dette kan betyde at en del hinder er gået afsides for at sætte kalv.

Når vi kun tæller én aften er der også et element af tilfældighed. Tallene i skemaet viser jo at hele nedgangen skulle være sket i den vestlige del – her tæller man kun en tredjedel set i forhold til sidste år.

Meldingerne fra netop det område er at der er sket noget i forhold til tidligere. Reguleringsjægere tager hårdt fat i visse områder og nedlægger et betydeligt antal kalve. Ulvene fra Klelund tager ligeledes en del af kalvene. Om det betyder status quo i det område eller en beskeden nedgang kan man kun gætte om. Men udvandring derfra til andre områder må anses for nedadgående.

Meldingerne fra de større plantager øst for Hovborg og omkring Vorbasse er at der ses godt med kronvildt i plantagerne p.t.

Vi tænker at bestanden er sund og forandrer sig fra år til år, men der er kommet flere ældre hjorte til over årene, som sikrer en tidlig brunst og dermed en tidligere kalvesætning. Vi har i kronhjorte.dk stadig en af landets tætteste bestande af kronvildt til gavn og frustration afhængig af fra hvilken side (Skovejer, landmand og jæger) man ser bestandsudviklingen.

Vi vil fortsat holde alle medlemmer orienteret.

Mvh. Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Tælling af kronvildt

Koordinerede jagter i jagtsæson 2022-23. 

Der afholdes koordinerede jagter på følgende 2 datoer

• Torsdag 5. januar 2023

• Søndag 29. januar 2023

Program og parole som tidligere.

Mere information følger

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Koordinerede jagter i jagtsæson 2022-23.