Koordineret fælles bevægelsesjagt

Praktiske oplysninger vedr. koordineret jagt
mandag d. 16. december 2019.
Arealet dækker hele kronhjorte.dk’s område

Som sidste år afholdes der koordineret jagt i Kronhjorte.dks område.

I år afholdes jagten en mandag og derfor kan hele området afholde bevægelsesjagt samtidig –  mandag d. 16/12-19.

Formål
Det forvaltningsmæssige formål med den koordinerede jagt, er at begrænse skader på skov- og markbrug forsaget af kronvildtet. Konkret er der således 2 mål med den koordinerede jagt:

  1. Sikre en effektiv afskydning af kalve og kronhinder, for derved at holde den samlede bestandsstørrelse på nuværende niveau (eller mindre)
  2. Fastholde en adfærd i den ”overlevende” bestand, der minimerer skaderne på skov- og markbrug. Det ønskes derfor at bestanden forsat opholder sig i mindre rudler og gerne spredt over hele området, fremfor at samle sig i store rudler i de ”gamle kerneområder”.

En koordineret jagtdato vil forhåbentlig underbygge begge delmål, idet:

Ad 1) Sikre et effektivt udtag:
En fælles jagtdato vil medføre, at der jages på flest mulige revirer samme dag. Derved sættes bestanden i bevægelse, uagtet hvor den måtte befinde sig på dagen. Idet mange jægere er ude, vil der forhåbentlig opstå gode skudchancer – både på reviret, hvor dyrene lettes, men også på naborevirerne, og der kan gennemføres et relativt stort udtag af bestanden. Det er derfor vort håb, at flest mulige ejendomme vil deltage – både skovejendomme, men også jægere på tilstødende markarealer som ikke traditionelt har kronvildt i dagtimerne.

Ad 2) Fastholde adfærden i den ”overlevende bestand”
Såvel forskning som praktiske erfaringer peger på, at kronvildtet er meget påvirkelig af forstyrrelser. Ikke blot forstyrrelser på det enkelte revir, men også forstyrrelser på naborevirerne (da vi har mange relativt små revirer). Gentagne forstyrrelser medfører at dyrene samler sig i større rudler og søger mod de tætteste og største bevoksninger, og derfra foretager deres fouragering i store rudler på nærliggende landbrugsarealer. En ukoordineret jagtafvikling, hvor de enkelte revirer afholder jagt uafhængigt af hinanden fordelt over hele jagtsæsonen, vil af kronvildtet kunne opleves, som én stor rotationsjagt over flere måneder. Denne forstyrrelse vil påvirke dyrenes adfærd i negativ retning.
Det er således håbet, at en ”koordinering af forstyrrelsen” på samme dag, vil reducere det samlede forstyrrelsesniveau, men give det samme antal nedlagte dyr.

For at opnå denne effekt, er det dog vigtigt at dyrene oplever ro i perioden op til den koordinerede jagt og i perioden efter. Der henstilles derfor til at der alene gennemføres pürch- og anstandsjagt i 2 uger op til den koordinerede jagt og i 2 uger efter.

Parole

I de forløbne 15 år har et stort antal lodsejere og jægere i lokalområdet arbejdet sammen om forvaltningen af det store hjortevildt. Resultatet er nu store og stærke bestande af såvel dåvildt som kronvildt, som vi med glæde kan høste fra hvert år.
Dagens bevægelsesjagt er koordineret mellem mange revirer og koncentreret omkring afskydning af hundyr og kalve. Der jages på eget revir og med egen jagtleder. Der må ikke jages på ”tværs af skel” eller på andre revirer, end der hvor mange er jagtberettiget. De enkelte revirer planlægger selv drevretning, drevstørrelse osv.

Alene tidspunkter og parole er koordineret med øvrige revirer.

Vi har mange dyr i området og ønsker derfor en flot parade efter følgende parole:

Kronvildt:
Der må nedlægges kalv, smalhind, hind. ”Spidshind” – altså en spidshjort som er skudt i rudlen for at være en hind/smalhind accepteres på paraden, men som udgangspunkt ønskes spidshjorten sparret.

Dåvildt:
Der må nedlægges kalv, smaldå, då og spidshjort

Råvildt:
Lam, rå og buk – dog bør kastebukken spares til næste år.

Ræv/mårhund
Der må nedlægges ræv og mårhund

Gældende for alle vildtarter skyder vi ung før gammel og svag før stærk.
Jagten vil foregå som anstands- og bevægelsesjagt – nogle revirer med hunde andre uden. Riffelskytterne vil hovedsageligt være placeret i tårne og stiger. Skytterne opfordres til at danne sig et overblik mulige skudretninger, skudafstande og kuglefang, inden der lades. Sikkerhed frem for alt!  – er du i tvivl om skudretning, kuglefang eller andet, så spørg når du bliver sat på post.

Når man er sat på plads og har overblik over sin post, må der lades og skydes.

Vi ønsker at minimere anskydninger mest muligt!
Hver enkelt jæger er ansvarlig for egne skud og man kender selv sine begrænsninger. Afgiv så vidt muligt kun skud til stillestående vildt. Rutinerede riffelskytter kan afgive skud til vildt i bevægelse. Har man ikke trænet riffelskydning til løbende vildt, bør man helt afstå fra skud til vildt i bevægelse. Maksimale skudafstande er:

Stilstående vildt: 100 meter

Vildt i bevægelse: 50 meter.

Hold højt på vildtet og placer kuglen i den forreste del af kroppen.

Der må ikke doubleres til klovbærende vildt, men gerne skydes flere stykker vildt fra samme post. Såfremt dyret ligger synligt forendt, kan der afgives skud til nyt vildt i samme retning. Ligger dyret ikke synligt forendt må der ikke skydes mere i denne retning, af respekt for det efterfølgende schweissarbejde.

Alle anskydning eftersøges af registreret schweishunde – mærk vildtets placering i skudøjeblikket og undlad at påbegynd eftersøgningen på egen hånd.

Jagtens afvikling:
Solens opgangstid er ifgl. App’en ”Dusk’n’dawn” kl. 08.47 i Vorbasse.
08.15: Stigerne besættes fra kl. 08.15
09.30: Drevet påbegyndes
12.30: Drevet afsluttes
13.30: Fælles parade/afslutning. Nærmere omkring dette tilgår på www.kronhjorte.dk

Der er mange jægere i aktion denne dag, ligesom der formentlig vil være en vis bevågenhed fra offentligheden. Der opfordres derfor til, at alle gør deres bedste for at udvise god og hensynsfuld opførelse samt godt jægerhåndværk.

Afslutningsvist ønskes I alle en dejlig dag på reviret, hvor vi kan nyde naturen, vildtet og hinandens selskab.

Afslutning
Jf. den tidligere publicerede parole/program afsluttes jagten kl. 12.30, og der er fælles afslutning ved Vorbasse Jagtforenings Klubhus på skydebanen kl. 13.30.

Vorbasse Jagtforening vil servere pølser/øl/vand mod beskeden betaling.

Af hensyn til logistik og praktik, beder vi alle ejendomme melde om ind hvorvidt de deltager i jagten eller ej. Ligeledes melde ind, hvorvidt man ønsker at deltage i afslutning ved Vorbasse Jagtforening (så disse har en chance for at disponere mad og drikke).

Afslutningen vil ikke have karakter af en reel parade, så det er ikke nødvendigt at medbringe evt. nedlagt vildt. Vi vil dog meget gerne have en tilbagemelding på dagen fra alle deltagende ejendomme om nedlagt vildt!

Tilmelding/afmelding (senest 10/12-19) samt indberetning af nedlagt vildt kan ske på johnholmc@gmail.com eller 24 23 98 96.

Knæk og bræk
Kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Koordineret fælles bevægelsesjagt

Lokale jagttider på kron- og dåvildt

Siden kan evt downloades og printes til opslagstavlen.

Download (PDF, 935KB)

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Lokale jagttider på kron- og dåvildt

Sommerudflugten tirsdag den 27. august kl. 19.00

Markvandring med fokus på skader på landbrugsafgrøder forårsaget af kronvildt

Vært: Landmand Anders Stensgaard.
Han driver 750 ha økologisk landbrug omkring Randbøl/Vorbasse/Billund/Bække.

Konsulent fra Sagro i Billund, Rasmus Filsø Løbner, som bl.a. forsøger at skabe et overblik over skadernes omfang i vores område, deltager.

Mødested : P-pladsen ved Kirstinelyst
Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl.
NB: v. P-pladsen som ligger nord for centeret.

Vel mødt – og tag gerne naboen med

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sommerudflugten tirsdag den 27. august kl. 19.00

Resultatet fra aldersbestemmelse

Download (PDF, 1.19MB)

Kæber (afkogte) fra 8 hjorte blev indleveret til kronhjorte.dk gennem sidste sæson.
En fortand fra hver kæbe blev sendt til Danmarks Jægerforbund, som videresender alle indsamlede tænder fra danske hjorte til aldersbestemmelse i Norge.
Nordmændene vurderer alderen på hjortene udfra tandSNIT. (Annuli cementum).
Med rød skrift.

Kronhjorte.dk’s vurdering er foretaget på tandSLID (såfremt vi har modtaget hele kæben). Vores egen vurdering udføres med 2 forskellige metoder.

Til sidst en opfordring til fortsat at indsende kæberne af de hjorte der nedlægges fremover.

God sommer
kronhjorte.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Resultatet fra aldersbestemmelse

Årsmødet/Generalforsamlingen 2019

Årsmøde 2019

Ordinær generalforsamling i Foreningen Kronhjorte.dk
Onsdag d. 28/2 2019 på Vorbasse Kro

Deltagere
Der var 37 fremmødte til generalforsamlingen
Generalforsamlingen startede kl 19.00
Ole Bruhn bød velkommen og takkede for fremmødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Ole Holm som dirigent, Arne Andersen og Kim Jensen som stemmetællere. Alle blev valgt. Ole Holm takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet via hjemmesiden, og mail til mellemmerne.

2 Aflæggelse af beretning, herunder referat af tidligere års generalforsamling.
Ole Bruhn fik ordet og aflagde beretningen. Der var ingen kommentarer til selve beretningen. Beretningens indhold kan ses i bilagsmaterialet. Beretningen blev godkendt.

3 Fremlæggelse af regnskab.
Ole Bruhn fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet som blev godkendt. Regnskabet kan se i bilagsmaterialet

4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Kontingentet blev fastsat til kr. 0,00

5 Forvaltningspolitikker.
Der blev vedtaget at hvid, gul og orange ordning fortsætter uændret. I gul ordning er der lukket for tilmelding.

6 Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Martin Ingwersen, Michael Raun, Anni Poulsen og Ole Bruhn.
John Holm Christensen sidder fortsat i bestyrelsen.
Følgende blev valgt: Klaus Kjær, Claus Skare, Mogens Lunde, Jens Grøn.
Følgende suppleanter blev valgt: Bent Poulsen og Christian Kristensen

8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Arne Andersen og revisorsuppleant Jens Rasmussen modtog genvalg

9 Eventuelt
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl 19.50

Ref/ob

Ikke mange havde taget deres trofæ med til årsmødet. Årets Hjort 2018 til højre, tog en kneben sejr.

Vinderen af Årets Hjort 2018 fremvises her af Michael Raun. Hjorten er nedlagt på Skuldhøjgaard, den 12. september af Jens-Erik Jensen. Geviret er opmålt til 193,94 points.

Dagsorden, beretning, regnskab mm. findes HER:

 

Efter generalforsamlingen
holdt Hans Kristensen, Bogjagt, et foredrag om de forskellige forvaltningsmetoder og jagtlige tiltag der herskede før og efter Genforeningen.
Foredraget tog udgangspunkt i Hans Kristensens bog, Hertugræve og Køkkenharer.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Årsmødet/Generalforsamlingen 2019