Generalforsamlingen 2018

Som noget nyt, var Årsmødet i år henlagt til Vorbasse Kro.
Billedet er fra pausen.

Ordinær generalforsamling i Foreningen Kronhjorte.dk
Onsdag d. 28/2 2018 på Vorbasse Kro

Deltagere
Der var 52 fremmødte til generalforsamlingen
Generalforsamlingen startede kl 19.30
Formanden Ole Holm bød velkommen og takkede for fremmødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1 Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Jens Grøn som dirigent, John Christensen og Kim Jensen som stemmetællere. Alle blev valgt. Jens Grøn takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet via hjemmesiden, og mail til mellemmerne.

2 Aflæggelse af beretning, herunder referat af tidligere års generalforsamling.
Formand Ole Holm fik ordet og aflagde sin beretning. Der var ingen kommentarer til selve beretningen. Beretningens indhold kan ses i bilagsmaterialet. Beretningen blev godkendt.

3 Fremlæggelse af regnskab.
Formand Ole Holm fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet som blev godkendt. Regnskabet kan se i bilagsmaterialet

4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Kontingentet blev fastsat til kr. 0,00

5 Forvaltningspolitikker.
Der blev vedtaget at hvid, grøn og orange ordning fortsætter uændret.

6 Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Ole Holm og Michael Raun

Følgende suppleanter var på valg: Martin Ingwersen og Bent Poulsen

Alle ønskede genvalg og blev valgt.

8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Arne Andersen og revisorsuppleant Jens Rasmussen modtog genvalg

9 Eventuelt
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl 20.35

Ref/ob

Årsberetningen og øvrigt materiale kan ses her

Pausen blev brugt til at kigge nærmere på de medbragte trofæer.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.